สำนักปลัด

เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี


จ.ส.ต.สมพงษ์  สุทธิพงษ์

ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

 

พ.จ.อ. ณเริงชล คุณสุทธิ์

รองปลัด
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

นางประภาพร ทีวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด
เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

นายมนต์ชัย ศุภพินิจ

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวนิภาพร หาวิลี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอมรินทร์ สุวะเสน

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวพัชราภรณ์ เมืองพิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเทอดพงษ์ พูลทวี

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญชำนาญงาน

สิบเอกพุทธิพงษ์ รักบุญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยชำนาญงาน

สิบเอกชำนาน วงค์พรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายวิสันต์ โมคาพันธ์

นักการภารโรง

นายวิชิต มีชัย

พนักงานขับรถ

นายศตวรรษ จันแจ่ม

พนักงานขับรถ

นายพรศักดิ์ สมประสงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย

นางสาวพัชรียา ศรีแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวปิยะวรรณ์ สาระไชย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวรรณ หมุนสุข

ผู้ช่วยเจ้าพนังงานธุรการ

นางสาวรุ่งนภา ไชยแสง

คนงานทั่วไป

นางสาวบรรจง อาจวิชัย

คนงานทั่วไป

นายทัศพร ศรีสุวะ

พนักงานวิทยุ

นายนพัตธร อะมะมูล

พนักงานประจำรถดับเพลิง

 

นายนิรัน อรเพชร

พนักงารประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายบัวผัน สุดาบุตร

พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายวินัย เนินทราย

คนสวน

นายนิยม รักบุญ

พนักงารประจำรถขยะ

นายพรหมลิขิต ชุมศรี

พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

นายไวยวุฒิ รสจันทร์

พนักงานประจำรถดับเพลิง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page