• จ.ส.ต.สมพงษ์ สิทธิพงษ์

  จ.ส.ต.สมพงษ์ สิทธิพงษ์

  ปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
  • พ.จ.อ.ณเริงชล คุณสุทธิ์

   พ.จ.อ.ณเริงชล คุณสุทธิ์

   รองปลัดเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี
   • นางประภาพร ทีวงศ์

    นางประภาพร ทีวงศ์

    หัวหน้าสำนักปลัด
    • นางกนกวรรณ มีชัย

     นางกนกวรรณ มีชัย

     นักจัดการงานทั่วไป
     • นายวิสันต์ โมคาพันธ์

      นายวิสันต์ โมคาพันธ์

      ภารโรง
      • นางสาวทิพวรรณ หมุนสุข

       นางสาวทิพวรรณ หมุนสุข

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       • นางสาวบรรจง อาจวิชัย

        นางสาวบรรจง อาจวิชัย

        คนงานทั่วไป
        • นายนพัตธร  อะมะมูล

         นายนพัตธร อะมะมูล

         พนักงานดับเพลิง
         • นายริรัญ อรเพชร

          นายริรัญ อรเพชร

          พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
   • น.ส.พัชราภรณ์ เมืองพิล

    น.ส.พัชราภรณ์ เมืองพิล

    นักวิเคราะห์ฯ
    • สิบเอกพุทธิพงษ์  รักบุญ

     สิบเอกพุทธิพงษ์ รักบุญ

     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายพิชิต มีชัย

      นายพิชิต มีชัย

      พนักงานขับรถยนต์
      • นางสาวพัชรียา ศรีแจ่ม

       นางสาวพัชรียา ศรีแจ่ม

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
       • นางสาวจริญญา อาษาศรี

        นางสาวจริญญา อาษาศรี

        คนงานทั่วไป
        • นายพรหมลิขิต  ชุมศรี

         นายพรหมลิขิต ชุมศรี

         พนักงานประจำรถขยะ
         • นายวินัย เนินทราย

          นายวินัย เนินทราย

          คนสวน
   • นางสาวนิภาพร หาวิลี

    นางสาวนิภาพร หาวิลี

    นักทรัพยากรบุคคล
    • นายเทอดพงษ์ พูลทวี

     นายเทอดพงษ์ พูลทวี

     เจ้าพนักงานสาธารณสุข
     • นายศตวรรษ จันแจ่ม

      นายศตวรรษ จันแจ่ม

      พนักงานขับรถยนต์
      • นางสาวปิยะวรรณ์ สาระไชย

       นางสาวปิยะวรรณ์ สาระไชย

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
       • นายทัศพร ศรีสุวะ

        นายทัศพร ศรีสุวะ

        พนักงานวิทยุ
        • นายนิยม รักบุญ

         นายนิยม รักบุญ

         พนักงานประจำรถขยะ
   • นางสาวอมรินทร์ สุวะเสน

    นางสาวอมรินทร์ สุวะเสน

    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
    • นางสาวปุณยนุช มีชัย

     นางสาวปุณยนุช มีชัย

     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page