"วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี"

วิสัยทัศน์ตำบลกุดเชียงหมี ตำบลกุดเชียงหมี  น่าอยู่เชิดชูวัฒนธรรม

นำเกษตรกรรมอินทรีย์สู่ชุมชน


      " คำขวัญเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี"

               ทางผ่านเจ้าสมเด็จ ฯ                แหล่งเกษตรอุดมค่า

   ทัพฟ้างามสนามบิน            ชนถวิลใฝ่ธรรมะ

       สระสี่แจงแหล่งโบราณ   สามสายธารประสานใจ

************************************************************************************* 

         ประวัติความเป็นมาของเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี

       เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)“ภายใต้ข้อบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย” และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นเทศบาลตำบลกุดเชียงหมี ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่
  2. ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง
  3. สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด
  4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน
  5. มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
  7. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน
  8. ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
  9. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  10. ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page